Ze względów bezpieczeństwa a także z uwagi na dobro szkolenia:

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły IdealnyPies są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Szkoły.
2. Na terenie Szkoły pies przebywa cały czas pod nadzorem przewodnika lub opiekuna i jest na uwięzi.
3. Pies może być spuszczony ze smyczy tylko na wyraźne polecenie instruktora.
4. Nie zbliżamy się do nie swoich psów, nie głaszczemy ich i nie karmimy.
5. Nie pozwalamy psu na zbliżanie się do innych psów i ludzi. Może to nastąpić jedynie na wyraźną prośbę instruktora i pod jego kontrolą
6. Dzieci przebywają na terenie szkoły za zgodą prawnych opiekunów. Małe dzieci do lat 6 przebywają pod opieką osoby dorosłej, która nie jest przewodnikiem psa. Jeśli zajdzie taka potrzeba instruktor ma prawo wymagać od opiekuna zabrania dzieci z terenu zajęć.
7. Na terenie Szkoły IdealnyPies każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest podporządkować się poleceniom instruktora. Niepodporządkowanie się poleceniom, które stwarza zagrożenie dla innych ludzi lub psów przebywających na terenie szkoły, albo też utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć szkoleniowych, uzasadnia usunięcie uczestnika zajęć z danych zajęć szkoleniowych, bez prawa zwrotu kosztów.
8. Korzystanie z przeszkód i kładek dla psów możliwe jest tylko za zgodą instruktora.
9. Straty na mieniu i zdrowiu spowodowane przez psa lub opiekuna zobowiązany jest pokryć przewodnik psa.
10. W zajęciach na terenie Szkoły IdealnyPies nie mogą uczestniczyć suki w cieczce, psy chore na choroby zakaźne. Instruktor może usunąć psa z zajęć jeśli zwierzę cierpi z powodu bólu lub ze względu na ogólny zły stan zdrowia. Zajęcia takie można odrobić w innym terminie

Zasady porządkowe:

1. Na terenie Szkoły sprzątamy odchody po własnym psie,
2. Dbamy o porządek i w miarę możliwości:

  • zakopujemy wykopane dziury,
  • odkładamy rozrzucone zabawki,
  • sprzątamy rozrzucone smakołyki,
  • porządkujemy po sobie sprzęt szkoleniowy: pachołki, przeszkody, miski, linki, krzesełka
  • wyrzucamy śmieci i niedopałki do koszy,

3. Wyciszamy telefony komórkowe.

Na zajęciach szkoleniowych obowiązują jednolite zasady:

1. W całym cyklu szkoleniowym powinna uczestniczyć ta sama para: przewodnik i pies.

2. W zajęciach może brać udział więcej osób opiekujących się psem oprócz stałego przewodnika. Przewodnik bierze odpowiedzialność za wszystkie osoby które z nim przychodzą.

3. Nieobecność na zajęciach należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

4. Jeśli z przyczyn losowych (np. cieczki lub choroby) nie można dokończyć zajęć na Kursie, możliwe jest uczęszczanie z nową grupą szkoleniową po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.

5. Nieobecności na zajęciach można odrabiać w ciągu 12 miesięcy od ich wystąpienia po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.

6. Opłaty wniesione za kursy lub pakiety zajęć nie podlegają zwrotowi.

7. Szkoła IdealnyPies zastrzega sobie prawo odwołania zajęć szkoleniowych z przyczyn organizacyjnych lub losowych. Instruktor powiadomi uczestników Kursu o odwołaniu zajęć i przekaże informację o innym terminie ich odbycia.

8. Uczestnik zajęć akceptacje metody szkolenia proponowane przez Szkołę IdealnyPies. Deklaruje nie wprowadzać innych metod szkoleniowych na czas trwania nauki w Szkole.