Wstęp

Korzystanie z naszych usług wiąże się z koniecznością przetwarzania przez nas Twoich danych, które zostały nam powierzone, dlatego też kwestię
bezpieczeństwa i ochrony prywatności traktujemy szczególnie poważnie. W dokumencie tym przedstawimy Ci w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe. Możemy zmieniać tę politykę prywatności, o czym zostaniesz poinformowany.

Definicje

IdealnyPies sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 330B wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS: 000046051 zwaną dalej IdealnyPies.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca jeden z serwisów obsługiwanych przez IdealnyPies lub korzystająca z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce.

Kodeks postępowania

 1. Nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam do przetwarzania przez osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę w celach innych niż wykonanie zadania zleconego przez użytkownika. W szczególności nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam do celów marketingowych.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby w sposób zrozumiały i czytelny poinformować wszystkich Użytkowników, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy ich dane osobowe.
 3. Na naszej stronie możemy dokonywać profilowania wyświetlanych treści (np. artykułów, ogłoszeń, bannerów reklamowych) w celu ich lepszego dopasowania do preferencji odbiorcy. Profilujemy treści wyłącznie na podstawie zgody uzyskanej od Użytkownika lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest IdealnyPies, z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub profilowania.
 4. W ramach naszych usług staramy się urzeczywistniać prawo naszych użytkowników do przenoszenia danych osobowych.
 5. W swoich rozwiązaniach stosujemy zabezpieczenia i środki organizacyjne, które pozwalają na bezpieczną komunikację i przesyłanie danych osobowych pomiędzy naszymi serwerami oraz Użytkownikami.
 6. Nie przetwarzamy danych osobowych naszych klientów i Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dokładamy wszelkich starań, aby dane przetwarzane były na terenie ograniczonym wyłącznie do Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zagwarantowania, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Naszymi podwykonawcami są firmy, które gwarantują prawidłowe i zgodne z naszą polityką przetwarzanie danych osobowych. Z każdym z podwykonawców mamy podpisaną odpowiednią umowę podpowierzenia danych.

Usługi IdealnyPies

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale są przeznaczone dla:

 • Użytkowników korzystających z naszych serwisów
 • wszystkich osób korzystających z usług, z których korzystanie nie wymaga logowania, na przykład korzystanie z formularza kontaktowego.

Kto jest administratorem Danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest IdealnyPies

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych?

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się bezpośrednio poprzez wizytę w siedzibie firmy lub mailowo na adres info@idealnypies.pl

Jakie dane zostały nam powierzone?

Dane jakie zostały nam powierzone wynikają z rodzaju działania przeprowadzonego na naszej stronie. Są one adekwatne i niezbędne do realizacji tych działań.

Polityka Cookie

Theta przetwarza informacje z plików cookie (takie jak adres IP) zapisywane na Twoim urządzeniu.

Informacje takie przetwarzamy:

 • Aby umożliwić Ci swobodne przeglądanie naszych stron (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, w jaki sposób są używane nasze usługi. Analiza informacji o Twoich wizytach na naszych serwisach pozwala nam na określenie kierunku, w którym będziemy rozwijać nasze produkty, dopasowywanie ich do potrzeb naszych Użytkowników, wprowadzanie ulepszeń i opracowywanie nowych usług (podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie treści do wymogów użytkowników).

Korzystanie z formularza kontaktowego

Przy pomocy formularza kontaktowego, możesz skontaktować się z nami. Skorzystanie z formularza wymaga jednak podania danych osobowych, które są niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu obsługi Twojego zapytania – udzielenia Ci odpowiedzi, rozwiązania Twojego problemu, realizacji uprawnienia, które przysługuje Ci na podstawie RODO (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu możemy prowadzić statystyki zapytań kierowanych przez Użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności naszych usług oraz opracowywania nowych (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dopasowanie treści do wymagań użytkowników).
 • W celu weryfikacji uprawnienia do korzystania z usługi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

IdealnyPies ujawnia, w związku z realizacją poszczególnych działań, Twoje dane osobowe zewnętrznym podmiotom, takim jak:

 • podmioty, które działają na zlecenie IdealnyPies,
 • organom lub osobom trzecim (którzy zgłoszą stosowne żądanie, opierając się na podstawie prawnej).

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Co do zasady dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu, w którym zakończymy świadczenia danej usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody (o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była zgoda) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania przez IdealnyPies jest prawnie uzasadniony interes IdealnyPies. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. IdealnyPies będzie przechowywał Twoje dane po zakończeniu świadczenia usługi lub po wycofaniu zgody również, gdy będą tego wymagać przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane zostaną nieodwracalnie zanonimizowane lub usunięte.

Prawa które Ci przysługują od firmy IdealnyPies:

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie możesz żądać przekazania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo do sprostowania – na tej podstawie możesz żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania IdealnyPies zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – IdealnyPies wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie IdealnyPies, jak również tego innego podmiotu. Korzystając z prawa do przenoszenia danych
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Osoby które są upoważnione do przetwarzania powierzonych nam danych to pracownicy firmy IdealnyPies.